Kampania profilaktyczna "Razem mieszkamy i się wsperamy"

Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na kampanie profilaktyczną ,,RAZEM MIESZKAMY I SIĘ WSPIERAMY” w dniu 5 października 2020 r.

 

Kampania zostanie przeprowadzona w sposób zdalny. Wyjątkiem będzie spotkanie przedstawicieli Policji z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej w Libiążu. Spotkanie będzie miało charakter profilaktyczny dotyczący sposobów radzenia sobie z problemem przemocy w czasie pandemii. 

 


Głównym celem kampanii będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie. Ponadto ideą wydarzenia będzie wzmacnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Podczas kampanii zostaną przeprowadzone badania ankietowe o charakterze diagnostycznym, które posłużą do opracowania ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026”.

Uczestnicy Kampanii będą mogli wziąć udział:
• W badaniach ankietowych, które będą polegały na wypełnieniu ankiety on-line umieszczonej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

• W konkursie profilaktycznym dla całej rodziny, który będzie polegał na rozwiązaniu krzyżówki i odgadnięciu hasła, jak również zilustrowaniu go przez dzieci. Pomocna w tym celu będzie prezentacja multimedialna umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

KONKURS PROFILAKTYCZNY W RAMACH KAMPANII ,,RAZEM MIESZKAMY I SIĘ WSPIERAMY”

Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki, odgadnięciu hasła i zilustrowaniu go przez dzieci. W rozwiązaniu krzyżówki będzie pomocna prezentacja multimedialna umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Ocenie będzie podlegać prawidłowe rozwiązanie krzyżówki oraz wykonanie pracy przez dzieci zgodnie z tematyką hasła krzyżówki.

Rozwiązaną krzyżówkę i zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać na adres
e-mailowy: paolibiaz@interia.pl do dnia 11.10.2020 r. do godz. 24.00.

Prosimy o podanie imion i nazwisk członków rodziny, którzy pomagali podczas wypełniania krzyżówki i tworzeniu pracy plastycznej, wiek dzieci oraz numer telefonu w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

Przesłanie prac wiąże się z wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy i danych osobowych dla potrzeb udziału w konkursie profilaktycznym.

Komisja powołana przez Dyrekcję Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu dokona oceny prac, wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody. Ponadto wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

O sposobie odbioru nagrody poinformujemy zwycięzców telefonicznie.