Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Długo oczekiwana nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 125 poz. 842). Zmiana weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku. Ustawa ta wprowadziła szereg zmian odnoszących się do ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Już preambuła tego dokumentu wyraźnie podkreśla, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności. Na gminy nałożono obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Od 29 października 2010 r. na terenie Gminy Libiąż funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu ul.9 Maja 2 tel. 326277825

W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
• policji;
• oświaty;
• ochrony zdrowia;
• organizacji pozarządowych;
• kuratorzy sądowi

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie, m.inn. w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Pozostałe zadania Zespołu to:
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
• dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.


W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
• Policji;
• oświaty;
• ochrony zdrowia.

W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc w rodzinie, w skład grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele Żardarmerii Wojskowej.


W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujące osoby:

 1. Cecylia Ostafin–                              Przewodnicząca Zespołu
 2. Anna Dudzik –                                 Zastępca Przewodniczącej Zespołu
 3. Iwona Siuda –                                 Sekretarz Zespołu
 4. Małgorzata Byrka –                         Członek Zespołu
 5. Joanna Zielińska –                          Członek Zespołu
 6. Robert Cebula –                               Członek Zespołu
 7. Ewa Gut –                                         Członek Zespołu
 8. Renata Tomczyk –                           Członek Zespołu
 9. Danuta Chylaszek –                         Członek Zespołu
 10. Mariola Cupiał –                               Członek Zespołu
 11. Mariusz Kraus –                               Członek Zespołu
 12. Bogusława Klimas –                         Członek Zespołu
 13. Beata Smalcerz –                             Członek Zespołu
 14. Monika Janiszewska –                     członek Zespołu
 15. Grażyna Tuszyńska-Nowak –          Członek Zespołu
 16. Agata Oleksiewicz –                         Członek Zespołu

 

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

1. Komisariat Policji w Libiążu ul.1 Maja 12
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, ul.9 Maja 2.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu, ul. Makowa 2
4. Placówki oświatowe na terenie Gminy (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji).