Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne:


1) Działy Ośrodka:
a) Dział Pomocy Środowiskowej - DPŚ
b) Dział Usług Opiekuńczych - DUO
c) Dział Finansowo-Budżetowy - FB
d) Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - DŚRiFA
e) Dział Administracyjno- Techniczny - DAT


2) Samodzielne stanowiska:
a) d/s bezpieczeństwa i higieny pracy, -BHP
b) radca prawny, - RP


3) Klub Integracji Społecznej – KIS

Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad :
1) Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
2) Działem Administracyjno-Technicznym,
3) Samodzielnymi stanowiskami,

3. Zastępca Dyrektora Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Działem Pomocy Środowiskowej,
2) Działem Usług Opiekuńczych
3) Klubem Integracji Społecznej

4. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Finansowo-Budżetowym.

5. W razie nieobecności w pracy Dyrektor i Zastępca Dyrektora zastępują się wzajemnie w zakresie nadzoru merytorycznego i organizacji pracy podległych komórek organizacyjnych.