Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-06-12


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data przeglądu i ostatniej aktualizacji Deklaracji: 2022-02-28

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Czytnik ekranu zawartości tekstowej strony internetowej - technologia asystująca dla osób niewidomych i użytkowników komputerów z niepełnosprawnościami. Darmowe oprogramowanie łatwe w instalacji jakim jest NVDA jest znaczącym ułatwieniem dla osób szczątkowowidzących oraz „oknem na świat” niewidomych użytkowników komputera. Oprogramowanie możemy pobrać ze strony Czytnik Ekranu NVDA Za pomocą w/w oprogramowania możliwy jest odczyt tekstu ze strony internetowej https://www.ops.libiaz.pl/głosowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kornelia Kowalik, adres poczty elektronicznej kis.ops@libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 627 78 25 wew 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. 9 Maja 2 w Libiążu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu (III piętro budynku MCM):

 • do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony ul. 9 Maja 2 oraz wejście boczne od ul. Głowackiego
  • do wejścia od ul. 9 Maja 2 prowadzą: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
  • do wejścia od ul. Głowackiego prowadzi: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do windy na parterze przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia wyjazd na III piętro
  • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu przy ul. 9 Maja 2 (1 miejsce) oraz przy ul. Głowackiego (2 miejsca)
  • w budynku na III piętrze znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a przed wejściem do każdego pomieszczenia.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu, Dzienny Dom ,, Senior+'':

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i starszych z barierkami oznaczone w języku Braille’. Wjazd z parkingu i wjazd z chodnika umożliwia dostęp do pomieszczeń na parterze,
  • budynek wyposażono w instalację przyzywową i alarmu świetlnego, pas ostrzegawczy na końcu pochylni, brak przeszkód na wysokości głowy przy wejściu i w pomieszczeniach, zastosowanie pasów prowadzących na korytarzach w budynku, wejście wskazane przez system oznaczeń fakturowych, powiększone napisy na drzwiach toalet z odpowiednim kontrastem,
  • wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się przed wejściem do budynku na parkingu przed budynkiem, umożliwiające przywóz i odwóz osób niepełnosprawnych. Po stronie przeciwnej budynku znajduje się ogólnodostępny parking gdzie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • przed wejściem do budynku znajduje się dotykowy plan i ewakuacji oraz makieta planu zagospodarowania obszaru w wersji dotykowej
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
  • budynek wyposażono w pętlę induktofoniczną,
  • budynek wyposażono w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pawilon przy ul. Rouvroy 10 (Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22) w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej:

 • do pawilonu prowadzą dwa wejścia z poziomu chodnika od strony pawilonu 22 i 29,
  • pomieszczenia dostosowane są do osób z niepełnosprawnością,
  • drzwi wejściowe oznaczone są w alfabecie Braille’a,
  • w pawilonie brak pętli induktofonicznej,
  • w pobliżu pawilonu dostępny jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych od ul. Rouvroy 10 oraz ul. 1 Maja.

Budynek przy ul. Oświęcimskiej 52 w Libiążu, Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierkami, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do budynku,
  • w pobliżu budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
  • w budynku brak pętli induktofonicznej,
  • w budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

• przed pomieszczeniem do Obsługi Interesantów znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi.

 

Budynek przy ul. Traugutta 1 w Gromcu, Filia w Gromcu przy (Przychodni Rejonowej):

• do budynku prowadzi 1 wejście z poręczami z obu stron, które wymaga pokonania 3 schodów,
• brak podjazdu (pochylni) do wejścia dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
• brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Budynek przy ul. Olszynka 1 w Żarkach (32-593), Punkt terenowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Filia w Żarkach (Sołtysówka):

• do budynku prowadzi 1 wejście z poręczami z obu stron, które wymaga pokonania 3 schodów, w budynku wymagane jest pokonanie 8 schodów do pomieszczeń biurowych,
• brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Budynek przy ul. Górniczej 11 w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu (parter),    Lokal Fili w Libiążu ul. Oświęcimska 79 (pierwsze piętro)

• wejście do Świetlicy możliwe jest schodami wejściem głównym, które wymaga pokonania schodów. Natomiast wejście boczne od strony biblioteki (MBP Libiąż)z poziomu ulicy nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych,

• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a,

• korytarze oraz klatka schodowa wyposażone są w system oświetlenia awaryjnego,

• zgodnie z polską normą w budynku zamieszczone są znaki ewakuacyjne określające drogę ewakuacji.

• przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 

Lokal Fili w Libiążu ul. Oświęcimska 79 (pierwsze piętro).

Wejście do budynku i lokalu Filii wymaga pokonania schodów,                                                                                                                                                                              

• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym do w/w obiektów budowlanych wchodzące w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426 tj.) art. 20a:
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:
• do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
• Uprawnienie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego,
• Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
• Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Obsługa osób porozumiewających się w języku migowym.


W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

 

Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego polskiego PJM, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie OPS-u na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą.
Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma według załączonego wzoru w sekretariacie OPS,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru faxem na numer: 32 / 627-78- 25,
- w formie telefonicznej na numer tel: 32 / 627-78-25 lub 32 / 627-78-25 wew.30
- w formie e-maila poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru na adres: ops@libiaz.pl
Po dokonaniu zgłoszenia Ośrodek Pomocy Społecznej uzgodni z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany, termin realizacji świadczenia.
Świadczenie jest bezpłatne.

 

 

 Formularz zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego dostępny jest do pobrania pod adresem internetowych https://www.ops.libiaz.pl/files/formularzzgoszeniowyjzykmigowyopslibi.pdf

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.ops.libiaz.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu

ul. 9 Maja 2

32-590 Libiąż

tel. (32) 627-78-25 wew. 30

tel/fax. (32) 627-78-25 wew. 24


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-12

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

 • wersję kontrastową.
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • widoczny fokus.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Czytnik ekranu zawartości tekstowej strony internetowej - technologia asystująca dla osób niewidomych i użytkowników komputerów z niepełnosprawnościami. Darmowe oprogramowanie łatwe w instalacji jakim jest NVDA jest znaczącym ułatwieniem dla osób szczątkowo widzących oraz „oknem na świat” niewidomych użytkowników komputera. Oprogramowanie możemy pobrać ze strony Czytnik Ekranu NVDA Za pomocą w/w oprogramowania możliwy jest odczyt tekstu ze strony internetowej https://www.ops.libiaz.pl/głosowo.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data przeglądu i ostatniej aktualizacji Deklaracji: 2022-02-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kornelia Kowalik 
e-mail: kis.ops@libiaz.pl
Telefon: 32 627 78 25 wew. 30

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. 9 Maja 2 w Libiążu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu (III piętro budynku MCM):

 • do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony ul. 9 Maja 2 oraz wejście boczne od ul. Głowackiego
  • do wejścia od ul. 9 Maja 2 prowadzą: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
  • do wejścia od ul. Głowackiego prowadzi: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do windy na parterze przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia wyjazd na III piętro
  • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu przy ul. 9 Maja 2 (1 miejsce) oraz przy ul. Głowackiego (2 miejsca)
  • w budynku na III piętrze znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a przed wejściem do każdego pomieszczenia.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu, Dzienny Dom ,, Senior+'':

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i starszych z barierkami oznaczone w języku Braille’. Wjazd z parkingu i wjazd z chodnika umożliwia dostęp do pomieszczeń na parterze,
  • budynek wyposażono w instalację przyzywową i alarmu świetlnego, pas ostrzegawczy na końcu pochylni, brak przeszkód na wysokości głowy przy wejściu i w pomieszczeniach, zastosowanie pasów prowadzących na korytarzach w budynku, wejście wskazane przez system oznaczeń fakturowych, powiększone napisy na drzwiach toalet z odpowiednim kontrastem,
  • wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się przed wejściem do budynku na parkingu przed budynkiem, umożliwiające przywóz i odwóz osób niepełnosprawnych. Po stronie przeciwnej budynku znajduje się ogólnodostępny parking gdzie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • przed wejściem do budynku znajduje się dotykowy plan i ewakuacji oraz makieta planu zagospodarowania obszaru w wersji dotykowej
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
  • budynek wyposażono w pętlę induktofoniczną,
  • budynek wyposażono w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pawilon przy ul. Rouvroy 10 (Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22) w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej:

 • do pawilonu prowadzą dwa wejścia z poziomu chodnika od strony pawilonu 22 i 29,
  • pomieszczenia dostosowane są do osób z niepełnosprawnością,
  • drzwi wejściowe oznaczone są w alfabecie Braille’a,
  • w pawilonie brak pętli induktofonicznej,
  • w pobliżu pawilonu dostępny jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych od ul. Rouvroy 10 oraz ul. 1 Maja.

Budynek przy ul. Oświęcimskiej 52 w Libiążu, Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierkami, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do budynku,
  • w pobliżu budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
  • w budynku brak pętli induktofonicznej,
  • w budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

• przed pomieszczeniem do Obsługi Interesantów znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie obsługi.

 

 

 

Budynek przy ul. Traugutta 1 w Gromcu, Filia w Gromcu przy (Przychodni Rejonowej):


• do budynku prowadzi 1 wejście z poręczami z obu stron, które wymaga pokonania 3 schodów,
• brak podjazdu (pochylni) do wejścia dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
• brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Budynek przy ul. Olszynka 1 w Żarkach (32-593), Punkt terenowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Filia w Żarkach (Sołtysówka):


• do budynku prowadzi 1 wejście z poręczami z obu stron, które wymaga pokonania 3 schodów, w budynku wymagane jest pokonanie 8 schodów do pomieszczeń biurowych,
• brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Budynek przy ul. Górniczej 11 w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu (parter),    Lokal Fili w Libiążu ul. Oświęcimska 79 (pierwsze piętro)

• wejście do Świetlicy możliwe jest schodami wejściem głównym, które wymaga pokonania schodów. Natomiast wejście boczne od strony biblioteki (MBP Libiąż)z poziomu ulicy nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych,

• budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
• budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a,

• korytarze oraz klatka schodowa wyposażone są w system oświetlenia awaryjnego,

• zgodnie z polską normą w budynku zamieszczone są znaki ewakuacyjne określające drogę ewakuacji.

• przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • Lokal Fili w Libiążu ul. Oświęcimska 79 (pierwsze piętro).
 • Wejście do budynku i lokalu Filii wymaga pokonania schodów,                                                                                                                                                                             • budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym do w/w obiektów budowlanych wchodzące w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426 tj.) art. 20a:
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:
• do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
• Uprawnienie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego,
• Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
• Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 Obsługa osób porozumiewających się w języku migowym.

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).

Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego polskiego PJM, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie OPS-u na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą.
Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma według załączonego wzoru w sekretariacie OPS,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru faxem na numer: 32 / 627-78- 25,
- w formie telefonicznej na numer tel: 32 / 627-78-25 lub 32 / 627-78-25 wew.30
- w formie e-maila poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru na adres: ops@libiaz.pl
Po dokonaniu zgłoszenia Ośrodek Pomocy Społecznej uzgodni z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany, termin realizacji świadczenia.


Świadczenie jest bezpłatne.