RELACJA Z PIKNIKU ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”

2019-06-03

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował piknik ,,PRZEMOC NIE MUSI BYĆ TRADYCJĄ”.

Piknik był jednym z działań realizowanych w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2017 – 2020”.
Celem tych działań było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy
w rodzinie oraz kształtowanie świadomości społecznej przez informowanie
i edukowanie o formach wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto piknik wpisuje się również w działania Centrum Aktywności Lokalnej, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej oraz integracji mieszkańców gminy Libiąż.
W wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 osób. Uczestnicy chętnie brali udział
w licznych zabawach, grach oraz konkurencjach sportowych. Odbył się także konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Moja szczęśliwa rodzina”, a najlepsi uczestnicy za udział
w konkursach zostali nagrodzeni. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze. Tego dnia ciekawe atrakcje wzbudziły wiele emocji oraz zdrową rywalizację sportową.
W trakcie pikniku rozpowszechniane były ulotki informacyjne dotyczące problemów przemocy oraz form wsparcia na terenie gminy Libiąż.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dziękuje wszystkim partnerom i sponsorowi w przygotowaniu pikniku:
- Libiąskie Centrum Kultury
- Świetlica Środowiskowa w Libiążu
- Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu
- BIURO – MAX w Chrzanowie.