Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 maja 2,32-590 Libiąż,
tel. 32 627 78 25.
2) Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: nedzaodo@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji zadań wynikających z statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwa-rzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu
- operatorom pocztowym i kurierom,
- bankom w zakresie realizacji płatności,
- podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.