Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu działa od 1990 roku. Jest jednostką budżetową gminy, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Libiążu. Zasady działania i organizacji Ośrodka określa Statut uchwalony uchwałą Nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012 roku. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez Burmistrza Libiąża.


Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64/04, poz. 593 z późn. zmianami), ustawie o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228/03, poz. 2255 z póżn. zm.), ustawie o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), ustawie z dnia 1997r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zmian.), ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887), ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1860 z późn.zm.), ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Poz. 195 z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw.


Ustawy określają szczegółowo podział zadań na: zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zależności od rodzaju zadań środki finansowe na ich realizację pochodzą z budżetu gminy, budżetu państwa i z innych prawem dopuszczalnych źródeł.