Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

2020-12-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- ośrodku wsparcia,
* innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
3. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami,opublikowane zostały na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 627 78 25 wew. 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ops@libiaz.pl
W zawiązku z tym, iż termin składania wniosku upływa dnia 31.12.2020 r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym (najpóźniej do dnia 28.12.2020r.).