Ankieta Gminy Libiąż w celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego.

2021-07-14

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Libiąż w celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego.

 

Mieszkanie chronione*( art.53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) - przeznaczone jest dla osoby, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

 Ankieta Gminy Libiąż w celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego.