„INTERWENCJA 30+ wsparcie w zatrudnieniu osób bezrobotnych powiatu chrzanowskiego"

2021-07-15

Główny cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim.

 

 

Projekt konkursowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie realizowanych będzie pod nazwą.: „INTERWENCJA 30+ wsparcie w zatrudnieniu osób bezrobotnych powiatu chrzanowskiego" i został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, a realizowany będzie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa", typ projektu A: „Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy".

Uczestnicy projektu to minimum 80 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach – tzn. osoby z wykształceniem najwyżej średnim
  • osoby długotrwale bezrobotne – tzn. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PUP CHRZANÓW