INFORMACJA DLA OSÓB i RODZIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU POŻARU

2021-08-04

Osoby i rodziny, które poniosły straty w wyniku pożaru mieszkania w Libiążu przy ul. 11 Listopada 18, mogą zgłaszać się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2, III piętro, pokój 419, lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem pierwszego kontaktu pod numerem telefonu 32 6277825 wewnętrzny 21.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z. 2020r. poz. 1876) zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, może być przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby czy też rodziny, która się o nie stara. Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację strony, czy jest ona w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza.
Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Świadczenie to jest przyznawane w ramach uznania administracyjnego, czyli to Ośrodek Pomocy Społecznej będzie oceniał, czy w danym przypadku miało miejsce zdarzenie losowe i czy należy przyznać pomoc.
Przyznane świadczenie nie ma na celu wyrównania strat poniesionych przez osobę, ale zminimalizowanie ich.