Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu „Senior+" w Libiążu

2021-10-05

W dniu 5.10.2021r. pracownicy socjalni Beata Smalcerz i Joanna Gąska odwiedziły seniorów Dziennego Domu ,,Senior" w Libiążu w związku z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028.

W trakcie spotkania przeprowadzono pogadankę na temat przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Celem spotkania edukacyjno- informacyjnego było zwrócenie uwagi na problematykę przemocy wobec seniorów, podniesienie świadomości w kwestii praw i możliwości uzyskania wsparcia przez osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. Wskazano również na konieczność reagowania w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie, przedstawiono ofertę pomocy dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie dostępną na terenie gminy Libiąż i powiatu chrzanowskiego.

Seniorzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wykazali się wysokim poziomem świadomości na temat praw, jakie przysługują  osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w rodzinie.