Program „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

2021-10-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
–poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1)świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) ośrodku wsparcia,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały ).
2)świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia,
b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
d) domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami można uzyskana stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 627 78 25 wew. 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ops@libiaz.pl


W zawiązku z bardzo krótkim terminem składania przez gminę wniosku na środki finansowe w ramach Programu do wojewody tj. do dnia 22 października 2021 r. prosimy o zgłoszenia w terminie wcześniejszym, najpóźniej do dnia 18.10.2021r.