Mieszkańcy gminy Libiąż oraz obywatele Ukrainy skorzystali z pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 - edycja 2022

2022-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu w ramach umowy zawartej z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej był dystrybutorem żywności w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 na terenie gminy Libiąż.

Żywność wydawana była w dniach 16-18 maja 2022r. przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu oraz wolontariuszy z Klubu Wolontariusza przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w pomieszczeniu udostępnionym przez Ochotniczą Straż Pożarną ,,Moczydło”.

Z pomocy żywnościowej skorzystali mieszkańcy gminy Libiąż oraz obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o pomoc do 6 maja 2022 roku i zostali zakwalifikowani do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021.

Liczba rodzin objętych pomocą żywnościową wyniosła 177 tj. 363 osoby.

Zgodnie z warunkami programu pomoc w formie żywności przysługiwała w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie z miesiąca kwietnia 2022r. nie przekraczał kwoty:
• 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

CELEM PROGRAMU, KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI, ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH