Certyfikat Jakości OSL dla Ośrodka Pomocy Społecznej za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej

2017-05-31

W maju 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu został wyróżniony Certyfikatem Jakości za wdrażanie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej. Dotychczas ok. 12 instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej otrzymało taki certyfikat.

W podejmowanych przez gminę Libiąż działaniach nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych, konieczne jest stosowanie właściwych metod oraz ich modyfikowanie w zależności od potrzeb. Wśród takich metod pracy środowiskowej jest Organizowanie Społeczności Lokalnej - OSL. Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu wdraża w swoich działaniach metodę pracy środowiskowej - Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to model działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych w myśl idei: "Pomóżmy ludziom, aby pomogli sobie sami". Służy inicjowaniu aktywności lokalnej ukierunkowanej na samoorganizowanie się w celu rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących w środowisku lokalnym. Integracja mieszkańców pozwala na podejmowanie oddolnych inicjatyw społecznych, które są niejednokrotnie odpowiedzią na problemy występujące w miejscu zamieszkania. Model Organizowania Społeczności Lokalnej został przygotowany w oparciu o doświadczenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Organizowanie Społeczności Lokalnej polega na aktywizowaniu mieszkańców, zachęcaniu ich do tego, by nauczyli się brać sprawy w swoje ręce - by "chciało im sie chcieć". Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu równolegle prowadzi działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego. Model OSL zakłada, że pomoc osobom i rodzinom musi opierać sie na zmianie w lokalnych społecznościach, w których te osoby funkcjonują. Ponadto OSL zakłada nową rolę pracownika socjalnego - Organizatora Społeczności Lokalnej, osoby która jest jednocześnie animatorem, mediatorem i politykiem społecznym. Organizator Społeczności Lokalnej pracuje z całymi grupami i społecznościami, szczególnie tymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pomaga społeczności zorganizować się i zaktywizować. Wspiera ją do momentu, gdy będzie na tyle silna, by sama mogła rozwiązywać swoje problemy.

Inicjatywy społeczne realizowane w ramach modelu OSL przyczyniają się przede wszystkim do utrwalenia integracji społecznej uczestników poprzez zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz wzajemną wymianę doświadczeń życiowych. Ponadto mieszkańcy gminy Libiąż sukcesywnie zwiększają swoją aktywność społeczną oraz swoje zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów występujących w miejscu zamieszkania. Działania środowiskowe realizowane w ramach modelu OSL zwiększyły motywację uczestników do zmiany ich postawy z biernej na czynną oraz do podejmowania oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.