SKORZYSTAJ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2017-08-25

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.


PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).


Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej : m. in. bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Od 01.01.2017 roku kwota kryterium dochodowego do pomocy w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wynosi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.
1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1028 zł dla osoby w rodzinie.


Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2017 - wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu (po wcześniejszym ustaleniu sytuacji rodziny).


Artykuły spożywcze będą wydawane w Parafii "Św. Barbary" w Libiążu.

 

Pracownicy socjalni poinformują osoby, które otrzymają skierowania o terminie wydawania żywności.