Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Problemem Przemocy w Rodzinie

2017-08-25

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu
we wtorki-od 16.30 do 18.30

Osoby chętne do wzięcia udziału w Grupie prosimy o kontakt osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 lub pod numerem telefonu 32/627-78-25 lub 32/627-51-43
Informacji o Grupie Wsparcia udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Anna Dudzik i pracownicy socjalni.

Stop Przemocy

Cel Główny Grupy Wsparcia:

Zmiana dotychczasowej sytuacji osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie poprzez ograniczanie skutków przemocy i zahamowanie przemocy w rodzinie.

Cel spotkań:

-dostarczenie informacji o podstawach prawnych, które chroni ofiarę przemocy; przepisach prawnych do zahamowania przemocy w rodzinie.
-edukacja na temat zagadnień psychologicznych związanych z występowaniem przemocy i jej przeciwdziałaniem.
-poszerzenie wiedzy na temat przemocy oraz zasobach instytucjonalnych wspierających osoby
i rodziny z problemem przemocy;
-dodawanie sobie wzajemnej odwagi i udzielenie wsparcia;
-ukazanie sposobów radzenia sobie z występowaniem przemocy w rodzinie;
-dostrzeżenie, że nie jest się osamotnionym z własnymi problemami;
-odkrywanie na nowo własnej wartości i poszanowania dla własnej osoby; dostarczanie motywacji
i energii;budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymiana użytecznych informacji;
-dzielenie się między sobą własnymi umiejętnościami, dzięki którym można pomóc innym członkom grupy.


Adresaci spotkań

Osoby pełnoletnie dotknięte, zagrożone lub doznające przemocy w rodzinie, grupa otwarta, uczestnictwo dobrowolne.