Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-02-28


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia oraz modyfikacje na stronie podmiotowej:

 • Wersja kontrastowa.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.
 • Sprawdzenie wybranych podstron w walidatorach.
 • Modyfikacje w systemie CMS pod kątem wprowadzenia treści zgodnych z WCAG.
 • Modyfikacja wyświetlenia (spis oraz archiwum aktualności.
 • Zwiększenie domyślnego kontrastu elementów tekstowych. Dokonanie opcji umożliwiających szerszy zakres dostosowania treści na stronie (zmiana kontrastu, zmiana wielkości czcionki, zwiększenie odstępów, podświetlenie linków). Modyfikacje kodu html pod kątem zwiększenia dostępności. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data przeglądu i ostatniej aktualizacji Deklaracji: 2023-03-28


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kornelia Kowalik, adres poczty elektronicznej kis.ops@libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 627 78 25 wew 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. 9 Maja 2 w Libiążu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu (III piętro budynku MCM):

 • do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od strony ul. 9 Maja 2 oraz wejście boczne od ul. Głowackiego
 • do wejścia od ul. 9 Maja 2 prowadzą: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do pomieszczeń na parterze,
 • do wejścia od ul. Głowackiego prowadzi: podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do windy na parterze przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia wyjazd na III piętro
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na parkingu przy ul. 9 Maja 2 (1 miejsce) oraz przy ul. Głowackiego (2 miejsca),
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze,
 • w budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Budynek przy ul. Piłsudskiego 22 w Libiążu, Dzienny Dom ,, Senior+'':

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i starszych z barierkami oznaczone w języku Braille’. Wjazd z parkingu i wjazd z chodnika umożliwia dostęp do pomieszczeń na parterze,
 • budynek wyposażono w instalację przyzywową i alarmu świetlnego, pas ostrzegawczy na końcu pochylni, brak przeszkód na wysokości głowy przy wejściu i w pomieszczeniach, zastosowanie pasów prowadzących na korytarzach w budynku, wejście wskazane przez system oznaczeń fakturowych, powiększone napisy na drzwiach toalet z odpowiednim kontrastem,
 • wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, które znajduje się przed wejściem do budynku na parkingu przed budynkiem, umożliwiające przywóz i odwóz osób niepełnosprawnych. Po stronie przeciwnej budynku znajduje się ogólnodostępny parking gdzie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku znajduje się dotykowy plan i ewakuacji oraz makieta planu zagospodarowania obszaru w wersji dotykowej
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
 • budynek wyposażono w pętlę induktofoniczną,
 • budynek posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pawilon przy ul. Rouvroy 10 (Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22) w Libiążu, Punkt Aktywności Obywatelskiej :

 • do pawilonu prowadzą dwa wejścia z poziomu chodnika od strony pawilonu 22 i 29,
 • pomieszczenia dostosowane są do osób z niepełnosprawnością,
 • pawilon posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a,
 • w pawilonie jest przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w pobliżu pawilonu dostępny jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych od ul. Rouvroy 10 oraz od ul. 1 Maja.

Budynek przy ul. Oświęcimskiej 52 w Libiążu, Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

 • do budynku prowadzi jedno wejście, gdzie znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierkami, umożliwiający wjazd z parkingu i wjazd z chodnika do budynku,
 • w pobliżu budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
 • budynek nie posiada pętli induktofonicznej,
 • budynek posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Budynek przy ul. Górniczej 11 w Libiążu, Świetlica Środowiskowa w Libiążu (parter):

 • wejście główne do Świetlicy Środowiskowej w Libiążu wymaga pokonania schodów. Natomiast wejście boczne od strony biblioteki (MBP Libiąż) z poziomu ulicy jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a,
 • korytarze oraz klatka schodowa wyposażone są w system oświetlenia awaryjnego,
 • zgodnie z polską normą w budynku zamieszczone są znaki ewakuacyjne określające drogę ewakuacji,
 • przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek przy ul. Traugutta 1 w Gromcu, Filia w Gromcu przy (Przychodni Rejonowej), Sołtysówka oraz Budynek przy ul. Olszynka 1 w Żarkach (32-593), Punkt terenowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, i Filia Świetlicy Środowiskowej ul. Oświęcimska 79 z dniem 01.09.2022 r. zostały zamknięte.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym do w/w obiektów budowlanych wchodzące w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426 t.j.) art. 20a.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:

 • do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
 • Uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego,
 • Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
 • Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Obsługa osób porozumiewających się w języku migowym

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228). Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego polskiego PJM, przy załatwianiu spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie OPS-u na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą.
Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma według załączonego wzoru w sekretariacie OPS,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru faxem na numer: 32 / 627-78- 25,
- w formie telefonicznej na numer tel: 32 / 627-78-25 lub 32 / 627-78-25 wew.30
- w formie e-maila poprzez przesłanie pisma według załączonego wzoru na adres: ops@libiaz.pl
Po dokonaniu zgłoszenia Ośrodek Pomocy Społecznej uzgodni z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany, termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne.