Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu


Data publikacji strony internetowej: 2010-11-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-06-12


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kornelia Kowalik, adres poczty elektronicznej kis.ops@libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 627 78 25 wew 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Użytkownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu obsługiwani są w sześciu lokalizacjach:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2 (III piętro budynku MCM). Na trzecie piętro można wyjechać windą dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Natomiast wejście boczne od strony ul. Głowackiego nie wymaga pokonywania dodatkowych przeszkód architektonicznych. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest oznakowane.
2. Dzienny Dom ,, Senior+'' w Libiążu ul. Piłsudskiego 22. Budynek spełnia wszystkie niezbędne wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych wraz z pętlą indukcyjną.
3. Punkt Aktywności Obywatelskiej Libiąż ul. Rouvroy 10, (Targowisko Miejskie w Libiążu Pawilon 22). Wejście nie wymaga pokonywania przeszkód architektonicznych.
4. Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Libiąż ul. Oświęcimska 52, budynek spełnia wszelakie wymogi architektoniczne. Przy budynku znajduje jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5. Siedziba (Filia) w Gromcu przy (Przychodni Rejonowej), 32-590 Gromiec ul. Traugutta 1. Wejście do budynku wymaga pokonania schodów.
6. Punkt terenowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu, Filia w Żarkach (Sołtysówka), 32-593 Żarki ul. Olszynka 1. Wejście do budynku wymaga pokonania schodów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu dysponuje kadrą przeszkoloną w porozumiewaniu się językiem migowym.
Zapewnienie wstępu do pomieszczeń osobie korzystającej z psa asystującego.