O klubie

 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KIS:
  Podstawą prawną procedury tworzenia KIS – jest art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022 r. 0.2241): "Gmina, Ośrodek Pomocy Społecznej lub organizacja pozarządowa prowadząca reintegrację zawodową i społeczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogą: prowadzić KIS - organizujący działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym".

  Art. 15 pkt 6 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) wskazuje: "na rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb".

   
 2. CELE I ZADANIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
  1. Reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych na terenie gminy Libiąż poprzez działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników KIS oraz ich rodzin;
  2. Klub prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym, samopomocowym.
  3. Zapobieganie marginalizacji społecznej osób bezrobotnych oraz ich rodzin.
  4. Odbudowanie samodzielnego uczestnictwa osób bezrobotnych oraz ich rodzin w życiu społeczności lokalnej.
  5. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

 3. FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  1. FORMA GRUPOWA - o charakterze warsztatów terapeutycznych w oparciu o techniki aktywizujące (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności psychospołecznych). Spotkania warsztatowe odbywają się trzy razy w tygodniu po trzy godziny.
  2. PORADNICTWO INDYWIDUALNE - spotkania indywidualne w ramach indywidualnego poradnictwa ze specjalistami: pedagogiem resocjalizacji, psychologiem, doradca zawodowym, radcą prawnym.
  3. METODA PRACY W GRUPIE - warsztaty obejmujące edukację zawodową, a także metodę poradnictwa indywidualnego, głównie z doradcą zawodowym oraz z osobą zajmująca się pośrednictwem pracy.
  4. GRUPA WSPARCIA - wzajemna wymiana doświadczeń wśród uczestników grupy o podobnych problemach.
   • KIS realizuje swoje zadania nie tylko wobec zamkniętej grupy 10 osobowej, lecz jest jednostką otwartą na potrzeby i problemy osób z zewnątrz.
   • Treść poszczególnych warsztatów terapeutycznych została oparta o główny cel KIS, jakim jest - zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ponowne włączenie osób bezrobotnych do społeczności lokalnej poprzez reintegrację społeczno-zawodowa tych osób.

 4. REINTEGRACJA SPOŁECZNA W KIS.
  • REINTEGRACJA SPOŁECZNA - oznacza to działanie, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestnictwa a wżyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (Art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. Nr 122, poz.1143).
  • GŁÓWNE CZYNNIKI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ:
   1. Stworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery wśród uczestników KIS.
   2. Zaufanie do osób prowadzących oraz wśród uczestników KIS.
   3. Grupa wsparcia.
   4. Utworzenie się więzi społeczno-emocjonalne między uczestnikami KIS i utrzymanie ich po zakończeniu warsztatów terapeutycznych:
    • spotkanie integracyjne,
    • spotkanie wigilijne,
    • spotkania ze specjalistami różnych dziedzin życia

 5. REINTEGRACJA ZAWODOWA W KIS
  • REINTEGRACJA ZAWODOWA - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (Art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. Nr 122, poz. 1143).
  • GŁÓWNE CELE REINEGRACJI ZAWODOWEJ:
   1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
    • organizowanie kursów, szkoleń zawodowych dla uczestników KIS: kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
   2. Doradztwo zawodowe -badanie preferencji zawodowych uczestników KIS oraz poradnictwo indywidualne z doradcą zawodowym w celu sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawca.
   3. Udział uczestników KIS w zajęciach warsztatowych obejmujących edukację zawodową.
   4. Pośrednictwo pracy (współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie):
    • dostarczanie informacji o rynku pracy, w szczególności o aktualnych ofertach pracy,
    • możliwość ubiegania się o staże, przygotowania zawodowe, prace interwencyjne oraz szkolenia finansowane ze środków EFS.

 6. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE NA TERENIE GMINY LIBIĄŻ

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

- bez prawa do zasiłku,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.


Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych,

- organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej

- na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Powiatowy urząd pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 proc. minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. W przypadku osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych do 100 proc. minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Przydatne informacje
Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w odpowiedniej wysokości za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie to nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych