Sprawozdanie ze spotkania Grupy Obywatelskiej

2009-09-14

W dniu 14.09.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy obywatelskiej mieszkańców Osiedla Górniczego w Libiążu. Spotkanie miało miejsce w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu w godz. od 16.00 do 17.30 w obecności ośmiu mieszkańców Osiedla i trzech pracowników tut.OPS.

Celem spotkania było zainicjowanie grupy obywatelskiej rekrutującej się spośród mieszkańców Osiedla.

Zasadniczym celem grupy jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa miedzy społecznością lokalna, a różnymi instytucjami odziaływującymi na tym terenie. Realizacji powyższego celu ma towarzyszyć wzajemne poznanie się mieszkańców i budowanie wśród nich zaufania. Spotkanie to miało także dostarczyć jego uczestnikom informacji o problemach społecznych mieszkańców Osiedla oraz wiedzy o sposobach i metodach zapobiegania pojawieniu się lub rozwijaniu problemów społecznych.

Celem działań na rzecz społeczności lokalnej jest także integracja i wzbudzenie zaangażowania mieszkańców na rzecz własnej społeczności poprzez motywowanie do uczestnictwa w pikniku rodzinnym.

Po przywitaniu obecnych uczestników spotkania, przedstawiono jego cel, następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych i wskazano główne problemy mieszkańców Osiedla. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja na temat wyboru problemów, które w pierwszej kolejności powinny być rozwiązane oraz omówiono sposoby ich rozwiązania. Mieszkańcy przedstawili swoje poglądy i opinie na ten temat oraz swoje pomysły na ich rozwiązanie. Czterech mieszkańców Osiedla, którzy uczestniczyli w spotkaniu zadeklarowali swój udział w realizację pikniku rodzinnego, który ma odbyć się w dniu 26.09.2009 r. poprzez udostępnienie swoich prac artystycznych.