Działalność Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

W lutym 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, jako jeden z dziesięciu Ośrodków w województwie małopolskim, został zakwalifikowany do udziału w projekcie „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”. Głównym celem projektu, który trwa od lutego do października br. jest wprowadzenie do małopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej modelu ośrodka jako „Centrum Aktywności Lokalnej – CAL”. Pod tym pojęciem należy rozumieć określony sposób działania, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie nawzajem.

Wśród celów programu wymienić należy:

 • powstanie silnych, zintegrowanych społeczności lokalnych,
 • rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności i tworzenie więzów samopomocy,
 • zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji samorządowych, pozarządowych, biznesowych,
 • wzmacnianie i integracja lokalnych grup obywatelskich,
 • budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych integracji, związków i sieci kontaktów,
 • pomaganie ludziom w tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, pozwalających w radzeniu sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz kontroli nad własnym życiem.


Realizatorem projektu jest Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie we współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie – patronem projektu.

Przystępując do projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zadeklarował chęć animowania działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej ulicy Obieżowej w Libiążu.

W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania:

 1. Opracował mapę zasobów i potrzeb mieszkańców ulicy Obieżowej.
 2. Zainicjował rozwój wolontariatu w OPS.
 3. Zainicjował budowę partnerstwa lokalnego.
 4. Zainicjował powstanie grupy samopomocowej i grupy obywatelskiej.
 5. Zorganizował imprezy integracyjne dla mieszkańców środowiska lokalnego.

W trakcie trwania projektu Ośrodek przy wsparciu lokalnych instytucji opracował lokalną mapę problemów, potrzeb oraz zasobów społecznych mieszkańców ulicy Obieżowej oraz zainicjował działanie Klubu Wolontariusza. W tym celu zostały przeprowadzone badania ankietowe w dniach od 14.04 do 19.04 i od 21.04 do 26.04.2008 r. Badania były skierowane do wszystkich mieszkańców ulicy Obieżowej, czyli ok. 87 gospodarstw domowych. Zgodę na przeprowadzenie ankiety wyraziło 61 osób reprezentujących gospodarstwa domowe, co stanowi 70,1% gospodarstw ankietowanych.

Wyniki badań pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych problemów mieszkańców ulicy Obieżowej, poznanie uciążliwości dnia codziennego oraz wskazanie liderów środowiskowych. Ponadto analiza otrzymanych danych pozwoliła na określenie profilu działań, jakie będą podejmowane na ulicy Obieżowej.

Kolejnym krokiem działań było zorganizowanie festynu z okazji święta ulicy Obieżowej ,,NASZA OBIEŻOWA”, który odbył się w dniu 26 lipca 2008r.

W kwietniu 2009 roku 14 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Libiążu rozpoczęło pracę nad badaniami ankietowymi na Osiedlu Górniczym w Libiążu. Opracowano mapę zasobów i potrzeb mieszkańców tego Osiedla.
Badania były skierowane do wszystkich mieszkańców Osiedla Górniczego, czyli ok. 557 gospodarstw domowych. Zgodę na przeprowadzenie ankiety wyraziło 110 gospodarstw domowych, co stanowi 19,8% wszystkich gospodarstw domowych na Osiedlu Górniczym.

Wolontariat

Partnerstwo lokalne

Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjował powstanie partnerstwa lokalnego, którego celem jest budowanie długofalowej współpracy i związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu.
Partnerzy lokalni podpisali deklarację współpracy na rzecz rozwiązywania problemów występujących na ulicy Obieżowej i Osiedlu Górniczym.

Grupa samopomocowa dla matek samotnie wychowujących dzieci

Głównym celem grupy jest wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uczestniczek oraz zaspokojenie potrzeby przynależności, więzi i przyjaźni.

Ponadto spotkania mają również na celu:

 • zwiększenie umiejętności społecznych,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zachowań problemowych dzieci i młodzieży,
 • wzrost poczucia własnej wartości oraz rozwijanie życiowej zaradności.

Spotkania grupy samopomocy odbywają się w Klubie Integracji Społecznej działającym przy OPS w Libiążu. Telefon kontaktowy 32 627 78 25 wew 33.

Grupa obywatelska

Zasadniczym celem grupy obywatelskiej jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną a różnymi instytucjami oddziaływującymi na tym terenie.
Grupa obywatelska umożliwia również wzajemne poznanie się mieszkańców/sąsiadów oraz budowanie zaufania w ramach danej społeczności grupy osiedlowej.

Spotkania odbywają się w miarę możliwości i potrzeb uczestników. Miejscem spotkań jest Klub Integracji Społecznej przy OPS w Libiążu. Telefon kontaktowy 32 627 78 25 wew. 33.