Kampania społeczna o charakterze profilaktycznym ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy”.

2017-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014-2016 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej.

Głównym celem kampanii ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy” będzie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy
w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kampania będzie miała charakter profilaktyczny, jej program będzie nastawiony na zapobieganie negatywnym zjawiskom w stosunku do osób korzystających z Internetu i gier komputerowych. Ponadto ideą działań środowiskowych jest także wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja mieszkańców gminy Libiąż. Celem realizowanych działań jest także motywowanie mieszkańców do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz ich miejsca zamieszkania. W trakcie kampanii będą organizowane konkursy dla dzieci i młodzieży zakończone wspólnym grillowaniem.