Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż

REALIZACJA PROJEKTU W 2018 ROKU

 

2 edycje projektu za nami - 40 Uczestników i Uczestniczek skorzystało dotychczas z możliwości aktywizacji społecznej i zawodowej ze środków unijnych.

Od stycznia 2018 roku kontynuowana jest realizacja projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż” (Poddziałanie 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020).

Z uwagi na powstałe, w trakcie trwania projektu oszczędności, przedłużono jego realizację o 6 miesięcy. Umożliwi to wsparcie dodatkowych 6 osób. Uczestniczki i Uczestnicy Projektu zostali już objęci Indywidualną Diagnozą Potrzeb, na podstawie której określono ścieżkę wsparcia. Wszyscy skorzystali ze wsparcia w postaci pracy socjalnej oraz warsztatów w Klubie Integracji Społecznej rozwijające kompetencje psychospołeczne i kompetencję przyszłego pracownika. W kolejnych miesiącach Uczestnicy projektu zostaną skierowani na staże zawodowe, które zwiększą szanse tych osób na znalezienie i podjęcie stałej pracy.

REALIZACJA PROJEKTU W 2017 ROKU

 

W I półroczu 2017 roku kontynuowano realizację projektu „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż” (Poddziałanie 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020).

Każdy z Uczestników projektu został objęty Indywidualną Diagnozą Potrzeb, na podstawie której określono ścieżkę wsparcia dla każdego UP. Działania prowadzone dla 20 Uczestników projektu to warsztaty w Klubie Integracji Społecznej (psychospołeczne, aktywnego poszukiwania pracy, I pomoc przedmedyczna, zajęcia z dietetykiem, pedagogiem itp.). Dodatkowo UP mieli możliwość skorzystania z poradnictwa indywidualnego z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. W II półroczu zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe oraz staże.
W lipcu zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe: pomoc kuchenna, opiekunka osób starszych, komputerowa obsługa hurtowni, pracownik dozoru. W kolejnych miesiącach Uczestnicy projektu zostaną skierowani na staże zawodowe.

CZAS NA ZMIANĘ!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu otrzymał z urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego dofinansowanie na realizację projektu "Aktywność społeczno - zawodowa w Gminie Libiąż". Projekt skierowany jest do niepracujących mieszkańców Gminy Libiąż, korzystających
z pomocy tut. OPS.

 

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM GMINY LIBIĄŻ W WIEKU 18-64L I KORZYSTASZ Z POMOCY OPS WEŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE!!!

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualnym wsparciem mającym na celu poprawę sytuacji społecznej i zawodowej, w tym przede wszystkim podjęcie pracy. W ramach projektu przewidujemy m.in.:

 • zajęcia grupowe związane z rynkiem pracy, samooceną, prowadzeniem gospodarstwa domowego ( zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem domowym),
 • konsultacje indywidualne ze specjalistami z różnych dziedzin,
 • szkolenie zawodowe,
 • staż zawodowy

oraz inne ukierunkowane na potrzeby uczestnika.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu III piętro pok. 404, w terminie do 15.03.2016 r.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż" skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej tut. OPS. Projekt realizowany będzie w okresie 01.02.2016-31.12.2017r.

 

Wartość projektu: 588.452,39zł, z czego 500.184,39zł stanowi dofinansowanie unijne a 88.268,00zł wkład własny OPS.

 

W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem min. 3 usług aktywnej integracji tj. praca socjalna oraz inne wynikające z Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowana Indywidualna Diagnoza Potrzeb,
w której zidentyfikowane zostaną jego potrzeby i możliwości w zakresie rozwoju zawodowego
i społecznego. Planujemy organizację warsztatów w Klubie Integracji Społecznej (m.in. psychologiczne, z doradcą zawodowym, dietetykiem), poradnictwo indywidualne ze specjalistami, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe (5 miesięcy).

 

Nowym elementem, dotychczas nie wymaganym przez instytucje pośredniczące, jest zapewnienie efektywności zatrudnieniowej po projekcie na poziomie 22%. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie co najmniej 9 osób musi podjąć pracę w jednej z niżej wymienionych form: umowa o pracę na co najmniej 3 mce – nie mniej niż ½ etatu, podjęcie własnej działalności gospodarczej, zatrudnienie na umowę zlecenie/ dzieło na co najmniej 3 mce , przy czym wartość umowy nie może być niższa niż 3 krotne najniższe wynagrodzenie. Oznacza to zwiększenie, w znacznym stopniu, aktywności działań OPS w obszarze współpracy z pracodawcami na lokalnym rynku pracy.

Realizacja projektu

Realizacja staży zawodowych w ramach projektu "Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż" w tym:

1 osoba pracownik gospodarczy
1 osoba pracownik administracyjny
4 osoby młodszy opiekun w OPS
1 osoba sprzedawca
3 osoby pomoc kuchenna
1 osoba operator wózka widłowego
2 osoby dozorca mienia
1 osoba młodszy magazynier

 

Realizacja kursów i szkoleń zawodowych przez uczestniczki i uczestników projektu "Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż" w tym:

Operator wózków widłowych oraz suwnic - 2 osoby
Opiekunka dzieci i osób starszych z masażem - 5 osób
Pomoc kuchenna - 3 osoby
Pracownik dozoru - 2 osoby
Obsługa kasy fiskalnej z rozliczeniem sprzedaży - 1 osoba
Obsługa magazyniera z obsługą terminali - 1 osoba

 

W 2016 r. rozpoczęto realizację 20 kontraktów socjalnych, w ramach których podjęto działania:

 • indywidualna diagnoza potrzeb dla 20 osób,
 • warsztaty w Klubie Integracji Społecznej dla 20 osób.
  Program: zajęcia motywacyjno-integracyjne, kompetencje psychospołeczne, zagrożenia XXI wieku, komunikacja-mediacja- negocjacje, aktywne poszukiwanie pracy, gospodarowanie budżetem domowym, I pomoc przedmedyczna, zdrowa Pani/ Zdrowy Pan, robótki ręczne, kompetencje wychowawcze.
 • wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla 20 osób,
 • poradnictwo indywidualne z psychologiem dla 9 osób - 25 godziny,
 • praca socjalna z 20 osobami oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 • zatrudnienie pracownika socjalnego – prowadzenie działań związanych z projektem, praca socjalna.