Nowa struktura organizacyjna-nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

Projekt „Nowa struktura organizacyjna - nowa jakość pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w 100 % ze środków POWER (brak wkładu własnego)

Wartość dofinansowania: 443 900,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej i usług w okresie 01.01.2020-31.03.2021r.


Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań: przygotowanie ośrodka do wdrożenia usprawnień organizacyjnych (szkolenia, przygotowanie raportów, powołanie zespołu ds. wdrażania i monitoringu modelu oddzielenia, wizyta studyjna), stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmiany (adaptacja pomieszczenia biurowego, dostosowanie wc do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup niezbędnego wyposażenia, zatrudnienie pracownika socjalnego), wdrożenie nowego modelu funkcjonowania w OPS (szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe pracowników OPS, konsultacje indywidualne i grupowe
z ekspertem zewnętrznym na temat wdrażanego modelu) oraz monitoring modelu wdrażania.

Projektem zostanie objętych 21 pracowników OPS w Libiążu.

Plakat informacyjny o dofinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich