Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa).

 

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej : m. in. bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodzcy lub ochronę uzupełniającą). Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Od 01.01.2017 roku kwota kryterium dochodowego do pomocy w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wynosi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.

  • 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1056 zł dla osoby w rodzinie.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - PODPROGRAM 2016 - wydają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu (po wcześniejszym ustaleniu sytuacji rodziny). Artykuły spożywcze będą wydawane w Parafii "Św. Barbary" w Libiążu.

Pracownicy socjalni poinformują osoby, które otrzymają skierowania o terminie wydawania żywności.