Struktura

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne:
1) DziałWsparcia Rodziny–DWR,
2) Dział Usług Opiekuńczych –DUO,
3) Zespół Integracji Społecznej –ZIS,
4) Dział Finansowo-Budżetowy –FB,
5) Dział Administracyjno- Techniczny – DAT,
6) Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego –DŚRiFA,
7) Dzienny Dom „Senior +" (DDS),

8) Świetlica Środowiskowa - ŚŚ,
9) Samodzielne stanowiska:
a. Radca Prawny – RP,
b. Inspektor BHP –BHP.

Dyrektor Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Zastępcą Dyrektora,
2) Głównym Księgowym,
3) Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
4) Działem Administracyjno-Technicznym,
5) Dziennym Domem „Senior +”,

6) Świetlicą Środowiskową,
7) Samodzielnymi stanowiskami.

Zastępca Dyrektora Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Działem Wsparcia Rodziny,
2) Działem Usług Opiekuńczych,
3) Zespołem Integracji Społecznej.

Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Finansowo-Budżetowym.
W razie nieobecności w pracy Dyrektor i Zastępca Dyrektora zastępują się wzajemnie w zakresienadzoru merytorycznego i organizacji pracy podległych komórek organizacyjnych.