Akty prawne

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

plik pdf - rozmiar: 195.1 KB
199760
plik pdf - 195.1 KB

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

plik pdf - rozmiar: 194.9 KB
199614
plik pdf - 194.9 KB

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

plik pdf - rozmiar: 134.8 KB
138007
plik pdf - 134.8 KB
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
plik pdf - rozmiar: 151.1 KB
154751
plik pdf - 151.1 KB

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ