Zmiany przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020-11-24

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 29 maja 2020 poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta – wobec osób cywilnych, a żołnierza Żandarmerii Wojskowej – wobec żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową – do zatrzymania oraz wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Szczególnie zwracamy uwagę na zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.:

,, Art. 11a.1.

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającymna stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać,aby sąd,właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn.zm.) o postępowaniunieprocesowym, zobowiązałgo do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazałzbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sięrównież w przypadku, gdy:

1) osoba dotknięta przemocąw rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;

2) członek rodziny stosującyprzemoc w rodzinie opuścił wspólnie zajmowane mieszkanie;

3) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu,osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,a takżeosoba pozostającawe wspólnym pożyciu oraz inna osobastosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

3. Osoba pełnoletnia, która pozostaław mieszkaniu, o którym mowa w ust. 1, przez czas niezamieszkiwania w nim osoby stosującej przemoc w rodzinie, w związku z wydaniem wobec niej:

1) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 i 956),

2) nakazu lub zakazu, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 431 i 956),

3) postanowienia sądu o zobowiązaniuo soby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w tym równieżo udzieleniu zabezpieczenia jest obowiązana do ponoszenia opłat za dostawy do tego mieszkania energii, gazu, wodyoraz odbiór ścieków,odpadów i nieczystości ciekłych oraz czynsz lub koszty bieżącego zarządzania nieruchomością, chyba żewzględemniej osobastosującaprzemoc w rodzinie jest obowiązana do świadczeń alimentacyjnych.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siędo każdegolokalu służącegozaspokajaniu bieżącychpotrzeb mieszkaniowych.