Zespół Interdyscyplinarny w Libiążu

Z dniem 22 czerwca 2023r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zgodnie z art. 9a ust. 15 znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, (Dz. z 2021r., poz. 1249 z późn. zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

W dniu 29 czerwca 2023r. Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę Nr XLIX/379/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 cytowanej ustawy członków zespołu interdyscyplinarnego powołuje Burmistrz. Powołanie i odwołanie członka zespołu następuje w drodze Zarządzenia.

Od 18 września 2023r. na terenie gminy Libiąż działa nowopowołany przez Burmistrza Libiąża Zespół Interdyscyplinarny.

Zarządzeniem Burmistrza Libiąża nr 0050.792.VIII.2023 z dnia 08.09.2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Libiążu do zespołu zostały powołane następujące osoby:

1) Cecylię Ostafin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu – przewodnicząca zespołu
2) Sylwię Paleczny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu – zastępca przewodniczącej zespołu
3) Piotra Nędza - Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu – członek zespołu
4) Ireneusza Miarka - Komisariat Policji w Libiążu – członek zespołu
5) Agatę Oleksiewicz - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu – członek zespołu
6) Agnieszkę Żydzik - Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu – członek zespołu
7) Zofię Dynda - Zespół Szkół w Libiążu – członek zespołu
8) Sylwię Pawłowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – członek zespołu
9) Małgorzatę Byrka - Sąd Rejonowy w Chrzanowie – członek zespołu
10) Joannę Zielińska - Sąd Rejonowy w Chrzanowie – członek zespołu

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
• jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
• Policji;
• oświaty;
• ochrony zdrowia;

oraz kuratorzy sądowi.

Obsługę administracyjno – techniczną oraz finansową zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu ul.9 Maja 2 tel. 326277825.

Głównym zadaniem zespołu interdyscyplinarnegojest realizacja działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w szczególności:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnychmających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ichwykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej orazosóbstosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocydomowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościachudzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanierealizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programiekorekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe, których celem jest dokonanie diagnozy i oceny sytuacji konkretnej osoby, rodziny w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacja zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z wdrożeniem procedury „Niebieskie Karty”.