Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu informuje, że w dniu 4 stycznia 2022r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego są przyjmowane w siedzibie tut. Ośrodka w Libiążu przy ul. 9-go Maja 2, pok. nr 419 III piętro.

Godziny i dni przyjmowania wniosków:

poniedziałek: od 7.30 do 15.30,
wtorek, środa i czwartek: od7.30 do 14.30,
piątek: od 7.30 do 13.30
tel. 32 627 78 25 wew. 21

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego) lub pobrać ze strony internetowej: www.ops.libiaz.pl.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł


- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę; 2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Wysokość dodatku jest uzależniona od ilości osób pozostających w gospodarstwie domowym:
- 400 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy rocznie przysługuje w wysokości:
- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.