Kampania społeczna o charakterze profilaktycznym ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci”. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu podejmuje działania w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Libiąż na lata 2014 – 2016 oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Corocznie organizowane są działania środowiskowe o charakterze profilaktycznym. W tym roku 10 września odbyła się kampania profilaktyczna ,,Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa. Chroń dzieci w sieci”. Profilaktyka uzależnień gier komputerowych, e-narkotyków i cyberprzemocy”. Wspólorganizatoami tego wydarzenia byli: Urząd Miejski w Libiążu, Libiąskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, Świetlica Środowiskowa, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Celem kampanii było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w mediach społecznosciowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kampania miała charakter profilaktyczny, jej program był ukierunkowany na zapobieganie negatywnym zjawiskom stosunku do osób korzystających z Internetu i gier komputerowych. W tym celu zorganizowano ciekawe konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli okazję wykazać się swoim talentem plastycznym oraz twórczym malując rysunki oraz tworząc z masy solnej. Konkursy przygotowała Świetlica Środowiskowa w Libiążu oraz Akademia Twórczego Rozwoju ,,BYSTRZAK” w Libiążu. Zarówno dla zwycięzców, jak i dla uczestników konkursów przygotowano atrakcyjne nagrody, których fundatorami byli sponsorzy. Ponadto odbyła się Gra Miejska ,, Bądź aktywny nie tylko w sieci! Ruch i zabawa – nasza wspólna sprawa”, w której uczestniczyły cztery rodziny z gminy Libiąż. Ideą kampanii było również wzmacnianie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja mieszkańców gminy Libiąż. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszyły sie konkursy sprawnościowe zorganizowane przez Libiąskie Centrum Kultury. Zajęcia te zachęcały dzieci
i młodzieży do aktywności fizycznej i pokazywały, że czas wolny można spędzić aktywnie i przyjemnie na świeżym powietrzu bez korzystania z Internetu.
Celem realizowanych działań było także motywowanie mieszkańców do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w warsztatach integracyjnych, które zostały przygotowane przez NATUR HOUSE w Libiążu. Zajęcia polegały na wspólnym tworzeniu mini-ogródków w postaci sadzenia ziół i wrzosów. Warsztaty te przyczyniły się do integracji oraz wzmacniania więzi sąsiedzkich.
Podczas trwania kampanii wolontariusze rozdawali mieszkańcom ankiety do wypełnienia, które dotyczyły zarówno warunków, jak i potrzeb mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Wyniki tych ankiet posłużą do sporządzenia diagnozy społecznej wśród mieszkańców ulic Jaworowej i Leśnej w Libiążu.
W czasie kampanii można było uzyskać informacje dotyczące profilaktyki przemocy i uzależnienia udzielanych przez pracowników Ośrodka pomocy Społecznej w Libiążu oraz wypełnić ankietę skierowana do mieszkańców gminy Libiąż dotyczącą problematyki przemocy.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu Pani Sylwia Paleczny składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za udział w kampanii, wolontariuszom i uczniom za ogromny wkład w organizację kampanii, a także współorganizatorom i sponsorom.