Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W RAMACH PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2021"

WARTOŚĆ DOFINNSOWANIA: 60 249,80 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 60 249,80zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi Asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:
a. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
e. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
g. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Projekt skierowany jest do 4 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Libiąż, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.