Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

znaki godło i flaga

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 11 września 2023 r.


Adresatami Programu są:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1). Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2).Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3).Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4).Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5). Zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z funduszu solidarnościowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu będzie prowadził nabór uczestników do Programu.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu
32 627 78 25 wew. 30 w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2, III piętro pok. 418 do dnia 11 września 2023r.
Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 można pobrać z podstrony programu edycja 2024 - załącznik nr 7

Szczegółowe informacje o naborze oraz program wraz ze wszystkimi załącznikami, opublikowane zostały na stronie: