Program "Opieka 75+" 2022

Program „Opieka 75 +” na rok 2022


Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2022.


Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 316 224,84 zł.
Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 632 449 zł,68 zł


Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:
- dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
- dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
- dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.


Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.