Program „Opieka 75 +” na rok 2021

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacją Programu „Opieka 75+” na rok 2021.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 269 711,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 539 423,00 zł

Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

- dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,

- dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),

- dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

 

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2021r. do umowy nr 197/OPS/2021 z 30 marca 2021 r.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 269 700,00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 539 400,00 zł