Program Posiłek w szkole i w domu - edycja 2022

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.


Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.


Istotnym elementem Programu jest również zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku.


Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj 792 zł na osobę w rodzinie lub 1051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Aktualny koszt całkowity realizacji powyższego zadania w Gminie Libiąż w 2022 roku wynosi 291 789,50 zł. Gmina Libiąż uzyskała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację Programu w kwocie 223 450 zł. Wkład własny Gminy Libiąż na pokrycie wydatków Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wynosi 68 339,50 zł