Program Wieloletni „SENIOR +” na rok 2021

Program Wieloletni „Senior+” edycja 2021

Dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 85 440,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 170 880,00 zł

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorówpoprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Libiążu.