Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczpospolitej Polskiej

Realizacja Programu będzie się odbywać z wykorzystaniem Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Realizator zadania – Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z opaski bezpieczeństwa.

Adresatami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji Programu: lipiec – grudzień 2024r.

Planowana liczba uczestników programu - 50

Zgłoszenia do Programu dokonuje się przy pomocy wniosku, który można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

Ośrodek dokona analizy wniosków pod kątem spełniania wymogów Programu oraz zgodnie z Regulaminem rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane zostaną wpisane na listę podstawową uczestników i listę rezerwową.

Uczestnikiem Programu może zostać tylko osoba spełniająca łącznie następujące kryteria podstawowe:
1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Gminy Libiąż,
2) ukończyła 60 rok życia,
3) jest osobą mającą problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającą z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.
Osobami preferowanymi (kryteria dodatkowe) do objęcia wsparciem są:
1) osoby samotnie zamieszkujące
2) osoby, w stosunku do których orzeczono stopnień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) lub równoważne ZUS, na dowód czego osoba przedkłada orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryterium.

Rekrutacja do udziału w Programie będzie odbywała się w terminie od dnia 10.06.2024 r. do dnia 21.06.2024r. do godziny 14:00.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontakt telefoniczny 32 627 78 25, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu ul. 9 Maja 2.

Zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024” w roku 2024” dofinansowanie jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 54 246,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 69 963,00 zł