Projekt Złap szanse

„Złap szansę– rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” to projekt realizowany w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Celem głównym projektu było objęcie szerszym zakresem usług społecznych 25 korzystających z dotychczasowej oferty świetlicy środowiskowej w Libiążu, wraz z ich rodzicami lub opiekunami, mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Libiąża.

W ramach projektu została rozszerzona oferta wsparcia poprzez :

  1. Pakiet zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.  Zajęcia języka angielskiego grupowe i indywidualne oraz zajęcia z fotografii organicznej.

Celem zajęć z języka angielskiego było nabycie lub wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem, którego znajomość w dzisiejszych czasach jest niezbędnym elementem w szukaniu pracy i kontaktach międzyludzkich, poprzez niwelowanie braków wiedzy szkolnej.

 Zajęcia dotyczące świadomości i ekspresji kulturalnej, w ramach których przeprowadzone zostały warsztaty z fotografii organicznej dały możliwość poznania tajników sztuki fotografii od podstaw. Uczestnicy projektu pod kierunkiem artysty fotografa tworzyli własne prace, które zostały wyeksponowane na wernisażu. W ramach zadania zakupiono laptop oraz rzutnik, sprzęt konieczny do przeprowadzenia zajęć. Dodatkowo dzieci otrzymały bezpłatne podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

2. Pakiet wsparcia dla rodziców i opiekunów dla 15 osób.

Celem prowadzonych zajęć było nabycie kompetencji i wiedzy z zakresu wychowania przez rodziców oraz opiekunów dzieci uczęszczających do świetlicy. W ramach zajęć zaoferowano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów oraz Trening Kompetencji Rodzicielskich, którego celem była poprawa i/lub odbudowanie więzi w rodzinie, szczególnie na linii rodzic dziecko.

3. Wyjazd integracyjny do Rabki Zdrój dla 40 osób biorących udział w projekcie tj. 25 dzieci  wraz z ich 15 opiekunami.

Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi rodziców/opiekunów z dzieckiem oraz wzmocnienie kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych. Dzieci oraz ich rodzice mieli okazję skorzystać z lokalnych atrakcji. Największa atrakcją był pobyt w Rodzinnym Parku Rozrywki Rabkoland, zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, zwiedzanie Muzeum Górali i Zbójników z warsztatami w Chacie Artystycznych Przygód. W ramach profilaktyki zdrowia skorzystano z inhalatorium na świeżym powietrzu.

Projekt „ Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny  i systemu pieczy zastępczej,. współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie, z którą przyznane zostały środki w wysokości 75.274,25 zł, w tym:

  • środki europejskie dofinansowane w kwocie 63.983,11 zł (tj. 85%),
  • dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowana w kwocie 5.796,11 zł (tj. 7,70%),
  • wkład własny wyniósł 5.495,03 zł (tj. 7,30% wydatków kwalifikowanych Projektu).
plik docx - rozmiar: 411.2 KB
421101
plik docx - 411.2 KB

Załączniki do pobrania

plik docx - rozmiar: 399.3 KB
408915
plik docx - 399.3 KB
plik docx - rozmiar: 399.3 KB
408832
plik docx - 399.3 KB
plik docx - rozmiar: 401.9 KB
411576
plik docx - 401.9 KB
plik docx - rozmiar: 399.4 KB
408996
plik docx - rozmiar: 432.1 KB
442430
plik docx - 432.1 KB
plik docx - rozmiar: 402.1 KB
411766
plik docx - 402.1 KB
plik docx - rozmiar: 401.8 KB
411419
plik docx - 401.8 KB