Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.


W ramach interwencji kryzysowej udzielana jest:
1. natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna,
2. poradnictwo socjalne lub prawne,
3. w sytuacjach uzasadnionych - schronienie do 3 miesięcy,
4. ponadto mamy z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do takich domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Wszelka pomoc w ośrodkach interwencji kryzysowej jest świadczona bezpłatnie. Ośrodki Interwencji kryzysowej działają w każdym powiecie. Można się do nich zgłaszać osobiście, istnieje też możliwości telefonicznego umówienia się ze specjalistą. Placówki interwencji kryzysowej współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.


Podstawa prawna:

1) Art. 47, art. 101, art. 106, art. 107 5b i 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);