Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowy

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy i przebywała tam przez co najmniej rok.

Pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej w przypadku, gdy umieszczenie w opiece zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Osobie usamodzielnianej opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pomoc przysługuje gdy bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej albo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy pomoc przysługuje w przypadku, gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

Warunkiem uzyskania pomocy na usamodzielnienie jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika PCPR.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznaje starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Podstawa prawna:

1) Art. 36, art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);