1) Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Gminy Libiąż, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni;

2) Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług opiekuńczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie;

3) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi.

5) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej to jest: 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w załączniku UCHWAŁY NR XXXIX/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu na osobę, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych lub samotnie gospodarujących 90 lat.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci są nieodpłatne.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego Dyrektor Ośrodka lub Z-ca Dyrektora może zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności na określony czas.

Podstawa prawna:

1) Art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z póz. zm.);
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358);
5) UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.