Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.


Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało.

Podstawa prawna:

1. Art. 8 ust. 1 pkt. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2016 poz. 930 z poźniejszymi zmianami).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.