Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu sprawia pogrzeby osób zmarłym na terenie Miasta Libiąża, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje.
Pogrzeb może być zorganizowany jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok. Pogrzeb jest sprawiany zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku informacji o wyznaniu ma charakter świecki.

Zwłoki lub prochy pozostałe po kremacji zwłok są chowane na cmentarzu komunalnym lub cmentarzu wyznaniowym, w miejscu zamieszkania zmarłego.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.


Podstawa prawna:

1) Art. 17 ust.1 pkt 15, Art. 44, 96 ust. 3 ,Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późniejszymi zmianami).
2) Uchwała NR XL/271/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 02 października 2014 roku

Termin załatwienia sprawy:

Złożenie zamówienia na usługę sprawienia pogrzebu niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów.