Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Osoba lub rodzina może otrzymać pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych.

W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego
– nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione na udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

Wieloletni program rzadowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ jest rogramem wspierania finansowego gmin w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Program jest realizowany w latach 2014 do 2020.
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich orz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Wsparcia w formie posiłku udziela się w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Podstawowym kryterium uprawniającym do posiłku dla osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie oraz dzieci i młodzieży jest kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:
osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł /150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie – 792,00 zł / 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Uwaga. Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Okres, na jaki ma być przyznany posiłek ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć
zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie
udzielenia pomocy w formie posiłku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z z późniejszymi zmianami).

3. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Libiąż w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

7. Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.