Mieszkanie chronione jest miejscem, w którym osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

> Mieszkanie chronione może również zastępować pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 


> Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.


> Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.Skierowanie

Decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym poprzedzona jest przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego, a wydaje się ją po uzgodnieniu, pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej takie mieszkanie i osobą ubiegającą się (lub jej przedstawicielem ustawowym): celu, okresu oraz zasad pobytu w mieszkaniu chronionym oraz odpłatności za nie.
Uzgodnienie to ma formę pisemną i zawiera również program wspierania osoby oraz plan jej usamodzielniania.
Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony.
Natomiast decyzja na czas niekreślony może być wydana osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom chorym, w uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna:

1) Art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2016r. poz. 930Z późniejszymi zmianami