Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu organizuje i świadczy:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonują wykwalifikowane opiekunki domowe zatrudnione w OPS w Libiążu. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji świadczy zatrudniona rehabilitantka.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie wniosku osoby chorej, formularza wskazań lekarskich oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

W decyzji określa się zakres usług, czasokres świadczenia usług oraz wysokość odpłatności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci są nieodpłatne.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji są przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/108/08 z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie: „warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat” ze zmianą uchwały Rady Miejskiej Nr XV/93/2012 z dnia 27 marca 2012r.

Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialnej osoby korzystającej z pomocy, natomiast zakres usług uzależniony jest od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej.
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 528 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji świadczone są nieodpłatnie.
W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (528 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
Rodziny, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (528 zł), ponoszą odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje określone w §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z późniejszymi zmianami.

Zakres przyznawanych specjalistycznych usług opiekuńczych jest uzależniony od sytuacji osoby lub rodziny, która ma zostać objęta pomocą, w tym w szczególności: liczby osób niepełnosprawnych w rodzinie, stanu zdrowia osób niepełnosprawnych oraz pozostałych członków rodziny, sytuacji zawodowej członków rodziny, a także innych czynników mogących mieć wpływ na zakres koniecznego wsparcia ze strony osób drugich.


W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie i dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone są nieodpłatnie.
Rodziny, w których dochód na osobę przekracza kwotę 701 zł, ponoszą odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi..


Podstawa prawna:

1) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
2) Art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50, art. 98, art. 102, art. 106, art. 107, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z póz. zm.);
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1058);
5) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);
6) Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/108/08 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat.

7) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.